റെക്കോർഡ് ക്രമരഹിതം Rants

ഭരണം #1. പേരുകൾ എടുക്കരുത്. Keep your rants generic.
ഭരണം #2. റൂൾ 1 മറക്കരുത്. Rant~ഉറക്കം~ആവർത്തിച്ച്.