ਰਲਵੇਂ ਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਨਿਯਮ #1. ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ. ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖੋ.
ਨਿਯਮ #2. ਨਿਯਮ # 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਓ. ਰੈਂਟ~ਸੁੱਤਾ~ਦੁਹਰਾਓ.