ரேண்டம் ரண்ட்ஸ் பதிவு

விதி #1. பெயர்கள் இல்லை. உங்கள் வைத்து உளறல்களும் பொதுவான.
விதி #2. விதி 1 மறக்க வேண்டாம். உளறல்களும்~தூங்கு~மீண்டும் மீண்டும்.